A A A

Udruženja za zaštitu potrošača

Evidentirana udruženja

Regionalna savetovališta

Evidentirana udruženja

Ministarstvo vodi Evidenciju udruženja i saveza, koji:

 1. su osnovani i upisani u registar u skladu sa Zakonom o udruženjima, odnosno koji su registrovani u APR
 2. ostvaruju ciljeve zaštite potrošača kao pretežnu delatnost
 3. su u oblasti zaštite potrošača aktivna najmanje tri godine
 4. raspolažu odgovarajućim kadrovskim, materijalnim i tehničkim kapacitetima neophodnim za obavljanje delatnosti zaštite potrošača
 5. poseduju odgovarajuće iskustvo, stručnost i veštinu za obavljenje delatnosti u oblasti zaštite potrošača.

Za upis saveza u Evidenciju neophodno je da savez čine najmanje tri udruženja.

Udruženja ili savezi koji žele da budu upisani u Evidenciju, podnose prijavu Ministarstvu.
Prijava sadrži: naziv udruženja ili saveza, potvrdu o upisu u registar kod Agencije za privredne registre, statut udruženja, kao i da udruženje, odnosno savez ispunjava sve uslove iz Zakon o zaštiti potrošača.
Nakon prijema prijave, udruženje ili savez koje je podnelo zahtev, dobija potvrdu od Ministarstva da je uneto u Evidenciju.

Evidentirana udruženja i savezi imaju pravo:

 1. da konkurišu sa programom od javnog interesa za podsticajna sredstava Ministarstva
 2. na pokretanje postupka za zaštitu kolektivnog interesa potrošača
 3. zastupanja interesa potrošača u sudskim i vansudskim postupcima
 4. zastupanja interesa potrošača u konsultativnim telima u oblasti zaštite potrošača na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou
 5. na učestvovanje u radu radnih grupa za pripremu propisa i strateških dokumenata kojima se uređuju prava potrošača
 6. na pristup korišćenju Nacionalnog registra potrošačkih prigovora
 7. da učestvuju u radu Saveta potrošača.

Spisak i prezentacije evidentiranih udruženja:

Vesti

Partneri

Zaštitite prava

Zaštitite svoja zakonom garantovana potrošačka prava kroz četiri koraka:

1. Obratite se trgovcu 

2. Obratite se regionalnom savetovalištu

3. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora

4. Sudska zaštita

Preuzmite publikacije

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija. Pravila korišćenja | Impresum