ТЕЛА ЗА ВРС

Тела за вансудско решавање спорова

Поштовани медијатори – Тела за вансудско решавање спорова,Чланом 164. став 1. Закона о заштити потрошача („Сл. гласник РС“, бр.88/2021, у даљем тексту Закон) прописано је да уколико стране у поступку не постигну споразум, тело може издати препоруку о начину решавања спора, уколико оцени да је то целисходно и ставом 2. истог члана који гласи препорука се сачињава у писаном облику са образложењем и доставља странама у поступку. 

 

С тим у вези, као пример добрих препорука, у продужетку постављамо две препоруке које могу да вам послуже као смерница у даљем раду.