О НАМА

О НАМА

Заштита потрошача представља веома важну и динамичну област у оквиру модерних држава, чији се развој заснива на тржишним приниципима и идејама социјалне одговорности и правичности.

Заштита потрошача је и уставна категорија (члан 90. Устава Републике Србије) чиме се јасно показује опредељеност државe ка изградњи правног система у овој области који одговара модерном демократском друштву.

Имајући у виду значај ове области, 2007. године је формиран Одсек за заштиту потрошача као ужа унутрашња јединица у оквиру тадашњег Министарства трговине и услуга.

Како се ова област развијала у Републици Србији, тако се и Одсек развио у Одељење за заштиту потрошача 2009. године које је пет година било одговорно за утврђивање и остваривање политике у области заштите потрошача.

Сектор за заштиту потрошача, у оквиру Министарствa унутрашње и спољне трговине, формиран је 2014. године у чему се огледа важност ове области за Републику Србију и неопходности да владин сектор адекватно прати развој савременог тржишта. 

Сектор за заштиту потрошача обавља послове који се односе на:

 • утврђивање и спровођење политике у области заштите потрошача
 • доношење националног и годишњег програма заштите потрошача и праћење њиховог спровођења;
 • предлагање системских решења и мера у циљу креирања и спровођења политике заштите потрошача;
 • припрему стручних основа за израду прописа из области заштите потрошача;
 • праћење примене прописа којима се уређује област заштите потрошача и давање стручних мишљења о њиховој примени;
 • праћење тржишта, а нарочито препознавање непоштене пословне праксе и уговарања неправичних уговорних одредаба у потрошачким уговорима;
 • предлагање мера за отклањање системских неправилности домаћег тржишта са аспекта заштите потрошача;
 • покретање и вођење поступка заштите колективног интереса потрошача;
 • спровођење активности у вези са прилагођавањем националног законодавства са законодавством Европске уније из области заштите потрошача;
 • обављање стручних послова за потребе Националног савета за заштиту потрошача као саветодавно - консултативног тела;
 • интеграцију политике заштите потрошача у друге државне политике;
 • покретање иницијатива и подношење предлога за доношење и измену одређених прописа у циљу обезбеђивања ефикасне заштите права потрошача;
 • учествовање у раду међуресорних радних група и других тела по питању остваривања заштите потрошача;
 • сарадњу са националним и међународним институцијама и организацијама у области заштите потрошача;
 • сарадњу са органима покрајинске и локалне самоуправе у циљу развоја заштите потрошача;
 • учествовање у припреми програма и пројеката из претприступних програма Европске уније и осталих облика међународне помоћи.

Твининг пројекат "Даљи развој заштите потрошача у Србији"

Твининг пројекат „Даљи развој заштите потрошача у Србији“ [SR 13 IPA OT 01 16], који заједнички финансирају Европска унија и Република Србија у укупном износу од 1.425.000,00 евра, спроводе Министарство националног развоја Републике Мађарске и Регионална развојна агенција Сенец-Пезинок из Словачке Републике у сарадњи са Министарством трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, које је уједно и његов корисник. Предвиђено трајање пројекта је две године (август 2017 – август 2019. године).

Други корисници

 • Министарство здравља
 • Министарство правде
 • Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Министарство рударства и енергетике
 • Агенција за енергетику Републике Србије
 • Народна банка Србије

Заинтересоване стране

 • Национални савет за заштиту потрошача
 • Удружења за заштиту потрошача
 • Министарство за европске интеграције 
 • Министарство финансија
 • Генерални секретаријат Владе Републике Србије
 • Републички секретаријат за јавне политике
 • Републички секретаријат за законодавство
 • Аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе
 • Привредне и струковне коморе

Свеобухватни циљ

Влада Републике Србије ефикасно води преговоре о приступању ЕУ и успешно управља целокупним процесом европских интеграција, укључујући и претприступном помоћи (ИПА).

Сврха пројекта

Унапредити законодавни оквир и ојачати институционалне капацитете за потребе ефикасног спровођења претприступних преговора и испуњења захтева за чланство у ЕУ, у циљу потпуног и делотворног спровођења усклађеног законодавства у области заштите потрошача у Србији.

Пројекат се састоји од четири компоненте:

Компонента 1 

Израда препорука и унапређење законодавства из области заштите потрошача за потребе ефикасније заштите потрошача у Републици Србији.

Компонента 2 

Побољшање стручних капацитета државних службеника, потрошачких организација, представника правосуђа, привредних субјеката и регулаторних тела спровођењем образовних активности (тематских обука, семинара, радионица и студијских посета).

Компонента 3

Унапређење сарадње између заинтересованих страна у области заштите потрошача израдом две студије у области заштите потрошача са препорукама и Стратегије заштите потрошача за период 2019-2024. година уз пратећи Акциони план.

Компонента 4

Подизање свести јавности о правима потрошача спровођењем медијске кампање, снимањем ТВ и радио спотова, издавањем публикације, организовањем сајмова за потрошаче широм Србије и постизањем адекватне заступљености потрошачких тема на интернету, као и обезбеђивањем веће посећености интернет платформи које се баве заштитом потрошача.

Јачање заштите потрошача у Србији

Пројекат финансиран из фондова ЕУ:

Јачање заштите потрошача у Србији

Општи циљ пројекта:

Унапређење заштите права и интереса потрошача у Србији у складу са правним тековинама Европске уније

Специфични циљеви:

 • Подршка МTT у даљој хармонизацији српског законодавства у области заштите потрошача са правним тековинама ЕУ, укључујући и измене и допуне подзаконских аката и прописа који су на снази
 • Јачање институционалних капацитета МTT, тела за вансудско решавање спорова, судова, удружења за заштиту потрошача и других релевантних институција, са циљем примене новог законодавства у области заштите потрошача, а у складу са правним тековинама ЕУ и најбоље праксе
 • Оснаживање сарадње и координације међу институцијама јавног и приватног сектора који су у систему заштите потрошача у Србији како би се унапредила јединствена примена законодавног оквира заштите потрошача
 • Подизање свести јавности о политици заштите потрошача.


 • Почетак пројекта:  10. август 2011. године      
 • Време трајања пројекта: 33 месецa (са продужењем од 3 месеца)
 • Вредност пројекта: 2.260.500 евра

CARDS 2006 – Пројекат унапређење заштите потрошача у РС

Пројекат финансиран из фондова ЕУ:

CARDS 2006 – Пројекат унапређење заштите потрошача у РС

Главни циљеви:

 • Унапређење законодавног оквира у области заштите потрошача
 • Стручна обука запослених у институцијама за заштиту потрошача
 • Јачање административних капацитета за заштиту потрошача
 • Техничка подршка - IТ опрема за Сектор тржишне инспекције


 • Трајање пројекта: септембар 2007. – октобар 2010. године  (са продужењем од 13 месеци)

 • Вредност пројекта: 2 милиона евра