ЗАКОНОДАВСТВО

ЗАКОНОДАВСТВО И ПОЛИТИКА

Заштита потрошача представља правну област у динамичном развоју у оквиру модерних држава које се заснивају на тржишном економском принципу са једне стране, и идејама социјалне одговорности и правичности, са друге.

Поштовање закона и добрих пословних обичаја у овој области није само интерес економски слабије или недовољно  информисане стране – потрошача, већ и трговаца који се на тај начин ангажују у фер конкурентској борби на тржишту, која води бољим пословним резултатима, али и нижим ценама и вишем нивоу квалитета производа и услуга.

У току транзиционих реформи и у Републици Србији je препозната потреба за развојем и јачањем ове области јавне политике – не само због обавеза предвиђених Уставом и Споразумом о стабилизацији и придруживању са Европском унијом (члан 78.), већ пре свега у интересу сопствених грађана, свих нас који се свакодневно налазимо у улози потрошача.

Неопходно је нагласити и да је заштита потрошача уставна категорија чиме се јасно показује опредељеност државe ка вођењу активне политике заштите потрошача и изградњу правног система у овој области који одговара модерном демократском друштву. У члану 90. Устава Републике Србије је утврђено да Република Србијa штити потрошаче, као и да су посебно забрањене радње усмерене против здравља, безбедности и приватности потрошача, као и све нечасне радње на тржишту.


Правни оквир који је до доношења Закона из 2021. уређивао област заштите потрошача: Закон о стандардизацији (1977), Закон о облигационим односима (1978), Закон о условима за обављање промета робе, вршење услуга у промету робе и инспекцијском надзору (1996), Савезни Закон о заштити потрошача (2002) и Закон о заштити потрошача (2005), Закон о заштити потрошача (2014).

Закон о заштити потрошача („Службени гласник РС” 88/2021), који је ступио је на снагу 19. септембра 2021. године, почео је да се примењује од 20. децембра 2021. године. Правни основ за доношење Закона - чл. 90. Устава Републике Србије.

Законом су имплементиране одредбе 14 кључних европских директива из ове области и успостављен је правни оквир који омогућава приближавање заштите потрошача у Србији европским стандардима.

Учињен је значајан искорак предвиђањем нових правила о продаји робе потрошачима, законској гаранцији, уговорима на даљину и ван пословних просторија, туристичким путовањима и тајм-шерингу, непоштеној пословној пракси, неправичним уговорним одредбама и услугама од општег економског интереса.

Стратегија заштите потрошача за период 2013-2018. годинe је у складу са захтевима ЕУ за креирање бољег окружења за потрошаче и у том правцу су предложени циљеви и активности овог стратешког документа. 

Петогодишњи стратешки документ захтева стварање логичког оквира за доношење одлука о политици заштите потрошача, спровођење активније и транспарентније политике заштите потрошача и унапређење процеса праћења мера које ће се спроводити.

Дефинисане мере засноване су на:

  1. анализи прописа у области заштите потрошача и других меродавних прописа
  2. приоритетима за јачање институционалних капацитета владиних институција и невладиних организација
  3. потреби за бољу интеграцију политике заштите потрошача у све друге политике
  4. механизмима за судску и вансудску заштититу потрошача и
  5. боље спровођење политике заштите потрошача уопште.

Након ступања Закона о заштити потрошача на снагу, предвиђено је доношење подзаконских аката који уређују услове и начин евидентирања удружења за заштиту потрошача, вансудско решавање потрошачких спорова, стандардне, информативне и обрасце за одустанак код временски подељеног коришћења непокретности и образац за одустанак од уговора на даљину и изван пословних просторија.

Заштита потрошача веома важну и динамичну област у оквиру модерних држава, а у ЕУ постоји посебан Директорат за правосуђе и потрошаче у оквиру Европске комисије (DG JUST – Directorate Genеral for Justice and Consumers).

У Републици Србији је заштита потрошача у надлежности Министарства трговине, туризма и телекомуникација, али је ова област, заправо, хоризонтална и мултидисциплинарна.

То значи да је у надлежности више институција и да је уређује више закона.

Тако је заштита потрошача распоређена на следећи начин:

Заштита потрошача

Правни основ:

Закон о трговини

Закон о оглашавању

Закон о посебним овлашћењима ради ефикасне заштите права интелектуалне својине

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивање усаглашености

Закон о фискалним касама

Закон о контроли предмета од драгоцених метала

Надлежност: надзор промета робе и вршења услуга у промету робе; провера калкулација у односу на истакнуте цене; надзор у области промета робе и услуга у смислу провере обезбеђености производа  декларацијом и прописаном пратећом документацијом (гарантни лист, техничко упутство, упутство за коришћење, сертификат...); контрола поштовања забране продаје алкохолних пића и дуванских производа малолетним лицима; контрола истинитости, потпуности и одређености огласних порука; контрола поштовања ограничења алкох. пића и дуванских производа, као и контрола оглашавања намењеног малолетним лицима (забрана оглашавања у предшколским и школском установама); надзор над производњом и прометом робе којом се повређују права интелектуалне својине (жиг, дизајн, патент, ауторска права...); надзор испуњености услова за стављање и промет индустријско-непрехрамбених производа; надзор испуњености безбедносних захтева за стављање у промет индустријско-непрехрамбених производа, спречавање промета опасних производа; контрола поседовања фискалног рачуна од стране потрошача (у кругу од  20 m); контрола промета, евиденција, ознака и исправа о набавци и продаји предмета од драгоцених метала

Надлежни орган: Министарство трговине, туризма и телекомуникација/Тржишна инспекција

Контакт: 011/26-02-334; дежурна служба: 011/635-03-22

Безбедност производа

Правни основ:

Закон о општој безбедности производа

Надлежност: надзор испуњености услова за стављање и у промет индустријско-непрехрамбених производа; надзор испуњености безбедносних захтева за стављање у промет индустријско-непрехрамбених производа, спречавање промета опасних производа.

Надлежни орган: Министарство трговине, туризма и телекомуникација/Тржишна инспекција

Контакт: 011/26-02-334; дежурна служба: 011/635-03-22

Безбедност хране биљног и мешовитoг порекла

Правни основ: Закон о безбедности хране (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09); Закон о органској производњи (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10); Закон о дувану (''Сл. гласник РС'', бр. 101/05, 90/07, 95/10)

Надлежност: контрола безбедности хране биљног и мешовитог порекла у свим фазама производње, прераде и промета на велико; надлежност над применом закона и др. прописа и стандарда у области контроле квалитета прехрамбених производа биљног порекла у производњи и промету; контрола органске производње; контрола обрађивача дувана и произвођача дуванских производа

Надлежни орган: Министарство пољопривреде и заштите животне средине/Сектор пољопривредне инспекције (за безбедност хране биљног и мешовитог порекла, контролу органске производње и контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производа)

Контакт: 011/311-74-73, 260-36-75

http://www.mpzzs.gov.rs/ministarstvo/sektori/sektor-poljoprivredne-inspekcije/

Безбедност пића

Правни основ: Закон о вину (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09); Закон о ракији и другим алкохолним пићима (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09); Закон о пиву (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10); Закон о етанолу (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09); Закон о органској производњи (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10

Надлежност: Контрола испуњености услова за производњу вина, ракије, др. алкох. пића, етанола, пива и безалкох. пића; испитивање и утврђивање квалитета алкох. и безалкох. пића и сировина употребљених за њихову производњу; контрола производње грожђа, воћа, вина и ракије са заштићеним географским пореклом; контролу промета и квалитета вина, ракије, етанола, пива и безалкох. пића у унутрашњем промету; контролу рада овлашћених лабораторија

Надлежни орган: Министарство пољопривреде и заштите животне средине/Сектор пољопривредне инспекције (за вино, ракију, алкохолна и безалкохолна пића)

Контакт: 011/311-74-73 011/260-36-75

http://www.mpzzs.gov.rs/ministarstvo/sektori/sektor-poljoprivredne-inspekcije/

Заштита биља

Правни основ: Закон о безбедности хране (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09)

Надлежност: контролу  биља на присуство штетних организама; систематски надзор биља на присуство штетних организама који се сматрају нарочито опасним за биље; контролу здравственог стања увезеног биља за које је прописан пост-карантински надзор; службено узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа средстава за заштиту биља; контролу генетски модификованих организама у свим фазама производње, прераде и промета; контролу безбедности хране биљног порекла у фази примарне прозводње; контролу безбедности хране за животиње биљног у фази примарне производње; контролу производње, промета и примене средстава за заштиту биља и средстава за исхрану биља; контролу производње, дораде, промета и коришћења семена пољопривредног биља у конвенционалној и органској производњи;  контролу производње, промета и коришћења садног материјала пољопривредног биља; контролу рада пољопривредних стручних служби

Надлежни орган: Министарство пољопривреде и заштите животне средине/Фитосанитарна инспекција (унутрашња)

Контакт: 011/311-74-77

http://www.mpzzs.gov.rs/ministarstvo/sektori/sektor-poljoprivredne-inspekcije/#

Заштита животиња

Правни основ: Закон о изменама и допунама Закона о ветеринарству (''Сл. гласник РС'', бр. 30/10); Закон о безбедности хране (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09)

Надлежност: здравствена заштита животиња; здравствена исправност и квалитет хране животињског порекла, хране за животиње, лекова и медицинских средстава за употребу у ветерини и воде; ветеринарско санитарна контрола у објектима за узгој и држање животиња, за производњу и промет хране животињског порекла и хране за животиње

Надлежни орган: Министарство пољопривреде и заштите животне средине/Ветеринарска инспекција 

Контакт: 011/26-02-320, 26-05-630

http://www.mpzzs.gov.rs/kontakti/uprave/

Безбедност хране

Правни основ: Закон о санитарном надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 125/04),  Закон о безбедности хране („Сл. гласник РС“, бр: 41/09)

Надлежност: Санитарни и здравствени надзор у области заштите становништва од заразних и незаразних болести, безбедности хране, здравствену исправност предмета опште употребе у производњи и промету, снабдевање становништва хигијенски исправном водом за пиће; Контрола санитарно-хигијенског стања објеката под санитарним надзором и средстава јавног саобраћаја; Санитарни надзор над лицима која су законом стављена под санитарни надзор; Надзор над радом санитарних инспектора; дечја храна; контрола састава играчака

Надлежни орган: Министарство здравља/Сектор за инспекцијске послове - Одељење за санитарну инспекцију

www.zdravlje.gov.rs

Здравствене услуге

Правни основ: Закон о здравственој заштити (''Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon i 93/2014), Закон о здравственом осигурању (''Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 109/2005 - ispr., 57/2011, 110/2012 - odluka US, 119/2012 i 99/2014)

Надлежност: инспекцијски здравствени надзор у вези са радом здравствених установа, приватне праксе и других правних лица која обављају здравствену делатност; надзор над законитошћу рада и надзор над законитошћу аката; провера квалитета стручног рада здравствене службе; решавање у управним стварима у првостепеном управном поступку, изрицање управних мера и подношење пријава надлежним правосудним органима; оснивање и престанак рада здравствених установа и приватне праксе; доношење решења о привременом престанку рада по захтеву приватне праксе; процена организовања, спровођења спољне провере квалитета стручног рада; контрола извршења наложених мера, праћење квалитета здравствене заштите анализом извештаја о спољној и унутрашњој провери квалитета стручног рада.

Надлежни орган: Министарство здравља/Сектор за инспекцијеске послове/Одељење за здравствену инспекцију

www.zdravlje.gov.rs

Безбедност лекова

Правни основ: Закон о лековима и медицинским средствима (''Sl. glasnik RS", br. 30/2010 i 107/2012), Закон о здравственој заштити (''Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon i 93/2014)

Надлежност: учествовање у припреми и спровођењу међународних споразума и пројеката као и спровођење међународне сарадње у области лекова, медицинских средстава; израда елабората, анализа, студија и програма у области производње и промета лекова и медицинских средстава; припрема упутстава за рад инспектора за лекове и медицинска средства, инспекцијске послове и са њима повезане стручне послове у области производње, израде галенских лекова, промета и испитивања лекова, фармаковигиланце, односно вигиланце медицинских средстава; издавање дозвола за производњу лекова и медицинских средстава, дозвола за промет лекова и медицинских средстава на велико, дозвола за промет медицинских средстава на мало, дозвола за израду галенских лекова; процену и анализу дефекта квалитета лекова и фалсификованих лекова и медицинских средстава; вођење Регистара о субјектима производње, промета и испитивања у области лекова и медицинских средстава и галенским лабораторијама, Регистра издатих  сертификата о примени Смерница добре произвођачке праксе, евиденцију издатих решења о укидању решења о издавању сертификата о примени смерница Добре произвођачке праксе, вођење Регистра  лабораторија, Регистра  издатих  сертификата о примени Смерница добре лабораторијске праксе, евиденције издатих решења о укидању сертификата Добре лабораторијске праксе; примена ЕУ стандарда у циљу приступања чланству Европској мрежи Конвенције Фармацеутске инспекције (PIC/S); послове везане за примену смерница Добре произвођачке праксе, Добре дистрибутивне праксе и Добре лабораторијске праксе; решавање у управним стварима у првом степену у области лекова, медицинских средстава; сарадња са Агенцијом за лекове и медицинска средства и са другим државним органима, организацијама, институцијама и удружењима у области лекова, медицинских средстава.

Надлежни орган: Министарство здравља/Сектор за инспекцијске послове/Одељење за инспекцију за лекове и медицинска средства

www.zdravlje.gov.rs


Туристичке услуге

Правни основ: Закон о туризму (''Сл. гласник РС'', бр. 36/09) , Закон о заштити потрошача (''Сл. гласник РС'', бр. 62/14), Закон о оглашавању ('Sl. glasnik RS", br. 79/2005 i 83/2014 - dr. zakon), Закон о јавним скијалиштима (''Сл. гласник РС'', бр. 46/06)

Надлежност: вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се уређују области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и казнених мера у вршењу инспекцијског надзора; утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и угоститељске делатности; заштита потрошача и заштита интелектуалне својине у областима туризма и угоститељства; израда извештаја и информација о раду Сектора и стању у областима у којима се обавља надзор; праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и предузимање  едукативних и других активности у циљу превенције погрешне примене прописа; сарадња са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за прекршаје и другим органима државне управе и организацијама и са удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за заштиту потрошача.

Надлежни орган: Министарство трговине, туризма и телекомуникација/Сектор туристичке инспекције

Контакт: 31-39-676 (678), 31-39-686 (дежурни телефон)

www.mtt.gov.rs

Финансијске услуге

Правни основ: Закон о осигурању (“Sl. glasnik RS", br. 55/2004, 70/2004 - ispr., 61/2005, 61/2005 - dr. zakon, 85/2005 - dr. zakon, 101/2007, 63/2009 - odluka US, 107/2009, 99/2011, 119/2012 i 116/2013)  Закон о заштити корисника финансијских услуга (“Сл. гласник РС“ бр. 36/11), Закон о финансијском лизингу (“Sl. glasnik RS", br. 55/2003, 61/2005, 31/2011 i 99/2011 - dr. zakoni).

Надлежност: Надзор над обављањем делатности осигурања, Издавање дозвола за обављање послова осигурања, реосигурања, посредовања и заступања у осигурању, као и за обављање послова непосредно повезаних са пословима осигурања, Даје сагласност на акте и радње прописане законом, доноси акте прописане законом, Разматра приговоре осигураника и других корисника осигурања, Разматра приговоре незадовољних корисника финансијских институција, које супервизира НБС.

Надлежни орган: Народна банка Србије/Центар за кориснике финансијских услуга и контролу тржишта над обављањем тих услуга

Контакт: Информативни центар НБС (0800-111-110, сваког радног дана)

www.nbs.rs

www.tvojnovac.nbs.rs

Електронске комуникације и поштанске услуге

Правни основ: Закон о eлектронским комуникацијама (“Sl. glasnik RS", br. 44/2010, 60/2013 - odluka US i 62/2014);  Закон о изменама и допунама закона о поштанским услугама ("Сл. гласник РС", бр. 62/14)

Надлежност: врши контролу над обављањем делатности телекомуникација; одлучује о приговорима корисника; решава спорове, између корисника и телекомуникационог оператора и између телекомуникационих оператора;доноси опште услове за обављање поштанских услуга, стандарде квалитета у обављању поштанских услуга и прати њихову примену;прописује ближе услове за издавање лиценце поштанским операторима; издаје и одузима лиценце поштанским операторима за обављање универзалне поштанске услуге; прати да ли се поштански оператори придржавају услова садржаних у издатим лиценцама, односно одобрењима, а у случају повреда тих услова или одредаба Закона о поштанским услугама, предузима мере из своје надлежности;одређује тарифне ставове за универзалну поштанску услугу; утврђује методологију формирања цена за универзалину поштанску услугу; предузима мере у циљу унапређења конкуренције на тржишту поштанских услуга;прати рад поштанских оператора по примедбама, односно приговорима корисника.

Надлежни орган: 

Републичка агенција за електронске комуникације и поштанске услуге

Контакт: 011/32-42-673

www.rapus.rs

Министарство трговине, туризма и телекомуникација/Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај

www.mtt.gov.rs